༄༅།།ཨེ་མ་ཧོ་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟན་བྱ་རྒྱལ་ཁྱུང་གི་གཙུག་ཏོར།།

Uṣṇīṣa of the Garuḍa, King of Birds:

A Long Life Prayer for Émaho Rinpoché

(Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché)

Tibetan title: e ma ho rin po che zhabs brtan bya rgyal khyung gi gtsug tor

ཨོཾ་སྭཱ་སྟི་ཨེ་མ་ཧོ།།

OṂ SVĀSTI EMAHO!

པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་དྲག་སྔགས་གླིང་པ་ཡི།།

PAY-MA’Y GYEL-TS’AP DRAK-NGAK LING-PA YI

The regent of Padmasambhava, Drak-ngak Lingpa,

ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྫོགས་ཆེན་དུས་ཀྱི་འཁོར།།

YÉ-SHEY GYUN-T’RUL DZOK-CH’EN DÜ-KYI-KHOR

Whose magical display of deep wisdom, the Teaching on the Integrated Unity of the Great Perfection (Dzogchen) and Wheel of Time (Kālacakra),   

ཟུང་འཇུག་བསྟན་པ་འཇིག་རྟེན་ཐ་གྲུ་རུ།།

ZUNG-JUK TEN-PA JIK-TEN T’A-DRU RU

He endeavors to disseminate throughout the extent of the world;

སྤེལ་མཛད་དཔལ་ཆེན་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེ་ཡི།།

PEL-DZAY PEL-CH’EN GYEY-PA DOR-JÉ YI

The Joyful Vajra[1] of great glory: 

ཞབས་པད་བརྟན་ཅིང་མཛད་འཕྲིན་རྒྱས་གྱུར་ཅིག།

ZHAP-PAY TEN CHING DZAY-T’RIN GYAY-GYUR CHIK

May his lotus feet remain firm, and may his deeds and activities expand.

ཨེ་དབྱིངས་ཀ་དག་ཟབ་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེ།།

É-YING KA-DAK ZAP-SEL DZOK-PA CH’É

The continuum of E, originally pure, profoundly luminous, the Great Perfection (Mahāsaṅdhi),

མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཝཾ་ཡིག་དུས་འཁོར་ཆེ།།

CH’OK-TU MIN-GYUR WANG-YIK DÜ-KHOR CH’É

Supremely unchanging, the syllable VAṂ, the Great Wheel of Time (Mahā-Kālacakra);

ཟུང་འཇུག་གསང་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་གླིང་ཆེན་པོས།།

ZUNG-JUK SANG-CH’EN CH’Ö-KYI-LING-CH’EN-PÖ

May your great sanctuaries of Dharma promulgate and spread the great secret of their Integrated Unity,

བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཡུན་གནས་ཤོག།

SHAY-DRUP TEN-PA DAR-GYAY YÜN-NAY SHOK

In teachings of explanation and practice; and remain for a long time.

ཅེས་པ་འདི་ཉིད་རབ་གནས་ས་ཁྱིའི་སྨིན་དྲུག་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞི་དགེ་བར་ཨེ་ཝཾ་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་གླིང་ནས་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞིའི་དབང་བསྐུར་གྲུབ་པའི་བཏང་རག་གི་སྐབས་སུ་སྒོ་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ་གནམ་ལྕགས་གུ་ཧྱེ་བསྟན་འ

ཛིན་ནས་ཨེ་མ་ཧོ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་ཕུལ།།

Thus so it was that on a positive day (astrologically), the 4th day of the 10th month of the Earth Dog Year (November, 2018) in the Sixty Year Tibetan Astrological Cycle[2], this itself was humbly offered to Émaho Rinpoché (Khenchen Lama Pelgyeypa Dorjé Rinpoché) by Gochen Tulku Namchak Guhye Tendzin[3], during the occasion of an offering of thanksgiving for the accomplishment of the conferral of Empowerment into the Fourfold Heart Sphere (snying thig ya bzhi), at Evaṃ Payma Khandro Ling.    

________________

[1]         Gyeypa Dorjé (dgyes pa rdo rje)

[2]         rab gnas sa khyi’i smin drug zla ba’i tshes bzhi dge bar

[3]         sgo chen sprul sku gnam lcags gu hye bstan ‘dzin