Latest News

Wish-path for the swift return of Kyabjé Düd’jom Rinpoche

༄༅།།བདུད་འཇོམས་སངས་རྒྱས་པདྨ་བཞད་པ་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མྱུར་ཐོབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།།

Wish-path for the swift return of Kyabjé Düd’jom Rinpoche – Sang-gyé Pema Shépa called Swift Attainment of Auspicious Conferment

ཨ༔ ཕྱོགས་དུས་སངས༵་རྒྱས༵་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །

Aཿ Chog-thü Sang-gyé Yeshé Dorje Ku

A ཿ Buddha-dimension of indestructible primordial wisdom

ཨོ་རྒྱན་པ༵དྨ༵་བཞད༵་པ༵འི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །

Ögyen Pema Zhepa’i Gyu-trül Khar

Magic Dance of Ögyen Pema Shépa

མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་ལྡན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཉིད། །

Khyentsé Nü-den Yid-zhin Norbu Nyid

Wish fulfilling jewel endowed with wisdom, love, and power,

བདག་ཅག་འགྲོ་པའི་མགོན་དུ་མྱུར་བྱོན་ནས། ། 

Dak cag Dro-wa’i Gön-du Myur-jön Né

Be the protector of sentient beings and return swiftly

བསྟན་དང་འགྲོ་བར་ཕན་བདེས་རྟག་འཚོ་ཤོག །

Ten-dang Dro-war Phan-dé Tag’tsho Shog

Always nurture the teachings and beings through benefit and happiness

ཨོྃ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་བུདྡྷ་པདྨ་ཀཱ་ར་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཨ།།

Om A’a: Hung Bendzra Buddha Padmaka’ra Sarwa Siddhi Hung A

ཞེས་ཅི་ནུས་མཐར་བླ་མའི་ཐུགས་དང་རང་སེམས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་རྒྱུན་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་པར་བྱའོ།།

ཞེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ཆུ་སྟག་ཟླ་བ་ཉ་གང་ལ་རྨི་ལམ་དང་། ༸གྲུབ་དབང་རིག་འཛིན་གྲུབ་པ་མཐར་ཕྱིན་མཆོག་གིས་སྤྱན་ཆབ་ བཅས་བཀའ་མོལ་བྱུང་བ་ལས་གང་ཤར་བ་དག་མི་ཕྱེད་དད་པས་ཀུན་ནས་སློང་སྟེ་སྙིང་དབུས་ནས་རྡོལ་བའི་མྱུར་བྱོན་གསོལ་འདེབས་སུ་ ཤྲཱིཿ སྨྱོན་ཨེ་མ་ཧོས་དབྱིན་ཡུལ་ཨེ་ཝྃ་ཡང་ཏིག་ནག་པོའི་མུན་ཁང་དུ་སྨོན་པ་དོན་ཡོད་པར་གྱུར་ཅིག་གུ།། །།

After much recitation, the Lama’s wisdom mind and the disciple’s mind become inseparable. Within this engage, in daily conduct. Due to a dream on the full moon of the Water Tiger month and a tearful conversation with the supreme Drüpwang Rig’dzin Drupa Tharchin, this wish-path for swift return arose in my mind. It was written with undivided devotion  by the Mad Shri É Ma Ho in Wales in the Awam Yang-thig Nagpo Münkhang. May this aspiration be meaningful

Rig’dzin Editions, the 18th of February 2022