Worzer Drakpa

Worzer Drakpa was one of the three closest disciples of Terton Padma Dragnag Lingpa. We are happy to announce the confirmation and the recognition (through various Tibetan divination methods) of this authentic reincarnation on 12th January 2024 by our Root Guru, H.H.Khenchen Lama Rinpoche. May the Awam Lineage flourish!

སྔགས་འཆང་འོད་ཟེར་གྲགས་པའི་ཞབས་བརྟན།
ཨོྃ་སྭ་སྟི།།
རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དད་གུས་ངེས་ཤེས་འཁྲུངས།།
ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་དགྱེས་པའི་ཐུགས་དམ་འཕེལ།།
མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་སྲུང་མའི་འཁོར་ལ་དབང་།།
འོད་གྲགས་སྤྲུལ་སྐུའི་བཞེད་དོན་ལྷུན་གྲུབ་ཤོག།
ཅེས་པ་འདི་ཡང་རབ་གནས་ཆུ་ཡོས་རྒྱལ་ཟླ་བའི་ཡར་ངོའི་དགའ་བ་དང་པོ་སྟེ་
རྣལ་འབྱོར་སྔགས་པའི་ལོ་གསར་གྱི་ཉི་མ་དང་པོ་ལ་རྟེན་འབྲེལ་ལེགས་འགྲིགས་བྱུང་བས་བདེན་རྟགས་སུ་ཕུལ། དེ་ཡང་འདིར་གཏེར་ཆེན་རིག་འཛིན་པདྨ་དྲག་སྔགས་གླིང་པའི་བྱིན་རླབས་ལས་བདེན་དོན་ཚད་མེད་པ་ལ་རང་དབང་གྱུར་བ་སོགས་བྱུང་།། རྒྱས་པ་ཞོར་ལས་མཁྱེན་པར་མཛོད་ཅིག་་་་་་་་་
ཨེ་མ་ཧོ༔
པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་པདྨ་དྲག་གླིང་གི།།
པདྨའི་རྒྱུད་འཛིན་པདྨ་དགྱེས་པའི་གར།།
པདྨའི་བསྟན་པ་པདྨ་ཚལ་བཞིན་རྒྱས།།
པདྨའི་ལྷ་འབངས་འགྲོ་དོན་མཐར་ཕྱིན་ཤོག།
རིག་འཛིན་ཨེ་མ་ཧོས་སེངྒྷ་གླིང་ཨེ་ཝྃ་ཌཱཀྐི་གླིང་ནས་གུས་པས་ཕུལ་བར་དགེའོ།། །། 12/1/2024