Centres

Yeshe Khorlo Buddhist Society

Transmission of teachings and meditation practice of Rangrig Lami  Sangdrub – Secret Rigpa Guru Yoga and Lights offering prayers at Yeshe Khorlo Buddhist Society on Full Moon Day, 21st March 2019, Thursday.

མཁན་ཆེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་གཤིས་ཚུལ།

༡༽
ངའི་མི་ཚེ་ནང་ལ་རང་དོན་དུ་ཞེན་ཆགས་ཀྱིས་གཞན་ལ་ཁྲེལ་མེད་བྱེད་མྱོང་མེད་ལ། རྒྱུན་དུ་གཞན་ལ་ཕན་བདེ་བརྩོན་པ་ལས་རང་དོན་ངོ་ཚ་མེད་པའི་ལས་ངན་བྱས་མྱོང་མེད་དོ།།
༢༽
བདག་ལ་དགའ་མཁན་གྱི་མི་རྣམ་ངས་ནམ་ཡང་ངས་ལོ་ལྐོག་མེད་པའི་གཡོ་འཕྲུལ་བྱེད་མྱོང་མེད་ལ་འབྱུང་འགྱུར་ལ་བྱེད་འདོད་གཏན་ནས་མེད་དོ།།
༣༽
འགའ་ཞིག་གིས་བདག་ལ་མ་ཉེས་དང་ཁ་གཡོགས་ཁྲེལ་མེད་དུ་བྱས་པ་ཚོ་ཡང་གང་དགའ་བཏང་སྙོམས་སུ་བཞགས་པ་ལས་ཞེ་འཁོན་ནི་གང་ཡང་མེད་དོ།

— མཁན་ཆེན་ཨེ་མ་ཧོས